مقطع

نام و نام خانواندگی

عنوان رساله/پایان نامه

دانشگاه

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

عیسی ابتهاج

مطالعه عددی انتقال رسوب در سیستم های فاضلاب

رازی کرمانشاه

دکتر بنکداری

مهیار ابوطالبی

بهینه سازی چند هدفه شبکه پایش کیفی در سامانه رودخانه-مخزن در شرایط بروز آلاینده ناگهانی

تهران

دکتر بزرگ حداد

فرشید رحمانی

بازسازي شبکه توزيع آب با رويکردهاي اقتصادي و محيط زيستي

امیرکبیر

دکتر اردشیر

دکتری

اکبر شیرزاد

بهينه سازي چندهدفه شبکه هاي توزيع آب و ارائه مدلي جامع براي طراحي پوياي اين شبکه ها

تهران

دکتر تابش

آذر اسدی

Hygienic water reuse from industrial wastewaters in a novel integrated membrane bioreactor capable for simultaneous CNP removal

رازی کرمانشاه

دکتر زینتی زاده و Prof. Mark Van Loosdrecht

سید ارشاد مرادی

سنتز و اصلاح جاذب‌های شبکه آلی فلزی برای حذف برخی از آلاینده‌های آلی و فلزی از نمونه‌های پساب

یزد

دکتر حاجی شعبانی و دکتر دادفرنیا

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا