شنبه, 20 آبان 1396 ساعت 12:24

برگزاری سومین جلسه هیئت تحریریه نشریه انجمن

سومین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ برگزار شد.

در این جلسه اولین شماره منتشر شده به جلسه ارائه و نظرات اعضا برای افزایش کیفیت نشریه مطرح شد. همچنین در رابطه با مطالب دریافتی از آبفاها و همکاری با شرکت آبفای استان تهران و همچنین تهیه مطلب برای بخشهای مختلف نشریه و تعداد و چگونگی توزیع آن نیز بحث شد.