چهارشنبه, 20 شهریور 1398 ساعت 11:39

هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

 

هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری "دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت" در روز یکشنبه 17 شهریور 1398 در محل دبیرخانه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارش مسئول دبیرخانه در مورد فعالیتهای انجام شده، ارائه شد. سپس دستور جلسه 25 شهریور کمیته علمی تعیین و در مورد فرم داوری مقالات بحث شد. در ادامه مدیر اجرایی همایش در خصوص تقسیم وظایف بین دبیرخانه و کمیته اجرایی نظرات خود را ابراز نمودند. در انتها نقشه نمایشگاه جانبی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در سایت همایش اعلان شود.

 

نماد اعتماد الکترونیکی