خبرنامه

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و نه (خرداد 98)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و هشت(اردیبهشت 98)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و هفت (فروردین 98)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و شش (اسفند 97)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و پنج (بهمن 97)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و چهار (دی 97)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و سه (آذر 97)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و دو(آبان 97)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و یک(مهر 97)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره یازدهم (بهمن 95)

این شماره به‌صورت ویژه‌نامه کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران منتشر شده است.

نماد اعتماد الکترونیکی