مولف: دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ

انتشارات: دانشگاه تهران 

مولف: خاني، محمد رضا - مختاري‌آذر، اکبر

انتشارات: خانيران

مولف: شريعت پناهي، محمد

انتشارات: دانشگاه تهران

مولف: عقيلي، جمال الدين

انتشارات: سيماي دانش

مولف: محوي، اميرحسين

انتشارات: دفترمركزي جهاددانشگاهي

مولف: مداك، پراساد - داهنديا، جوزر

انتشارات: نشركتاب دانشگاهي

 

مولف: خلداني، آصف

انتشارات: سانو 

مولف: حسينيان ، مرتضي

انتشارات: حسينيان

مولف: سعادتمند، مسعود

انتشارات: نیما

نماد اعتماد الکترونیکی